Oznámenie o nezákonnom obsahu

Nasledujúci formulár slúži na nahlasovanie nezákonného obsahu zverejneného prostredníctvom infraštruktúry spoločnosti home.pl S.A., vrátane najmä informácií týkajúcich sa: teroristického obsahu, zdieľania obrázkov sexuálneho zneužívania detí, nezákonného zdieľania súkromných obrázkov bez súhlasu, kyberstalkingu, predaja nevyhovujúcich alebo falšovaných výrobkov, predaja tovaru alebo poskytovania služieb v rozpore so zákonmi na ochranu spotrebiteľa, neoprávneného používania materiálov chránených autorskými právami, nezákonného ponúkania ubytovacích služieb, nezákonného predaja živých zvierat.

Use the following form to report illegal content published via the infrastructure of home.pl S.A., including, in particular, information regarding: terrorist content, sharing of child sexual abuse images, illegal sharing of private images without permission, cyberstalking, sale of non-compliant or counterfeit products, sale of goods or provision of services in violation of consumer protection laws, unauthorized use of copyrighted materials, illegal offering of accommodation services, illegal sale of live animals.

*Uveďte presnú adresu URL alebo adresy URL obsahu, ktorý považujete za nezákonný.

Please indicate the exact URL or URLs of content you consider to be illegal

*Uveďte akékoľvek ďalšie informácie umožňujúce identifikáciu nezákonného obsahu

Please provide any additional information enabling the identification of the illegal content

*Vysvetlite, prečo považujete obsah za nezákonný

Please explain why you consider the content to be illegal

This notification concerns sexual abuse, sexual exploitation, child pornography or solicitation of children for sexual purposes.

*

Názov

Name

*

Adresa e-mail

E-mail address

I hereby confirm the bona fide belief of myself or of the entity in which name I am submitting the notice that the information and allegations contained therein are accurate and complete.

This notification is submitted by a „trusted flagger” under article 22 of Digital Services Act.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Ak zastupujete orgán členského štátu EÚ, Komisiu alebo Európsky výbor pre digitálne služby, použite adresu dsa@ionos.sk v slovenčine alebo angličtine.

If you represent any of the EU Member States' Authorities, the Commission or the European Board for Digital Services, use dsa@ionos.sk writing in Slovak or English.

Ak nahlasujete príkaz na odstránenie ako oprávnený subjekt podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/784 o boji proti šíreniu teroristického obsahu online, použite adresu antiterror@ionos.sk v slovenčine alebo angličtine.

If you are submitting a removal order as an authorised entity under Regulation (EU) 2021/784 of the European Parliament and of the Council on addressing the dissemination of terrorist content online, use antiterror@ionos.sk in Slovak or English.